Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). του Τομέα Λογοτεχνίας ΑΠΘ

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). του Τομέα Λογοτεχνίας ΑΠΘ - Image d'illustration

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Στον Τομέα Λογοτεχνίας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του ΑΠΘ.

Κατά το παν/κό έτος 2007/2008 θα εισαχθούν 12 μεταπτυχιακοί φοιτητές στον πρώτο κύκλο (για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης .

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και Σχολών επιστημών του ανθρώπου του Α.Π.Θ. των αντίστοιχων ισότιμων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής καθώς και των ΤΕΙ με συναφείς σπουδές.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει :

Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις κατευθύνσεις :

1. Ιστορία της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού
2. Θεωρία της Λογοτεχνίας
3. Θέατρο
4. Συγκριτική Γραμματολογία
5. Γαλλόφωνη Λογοτεχνία.

Β) Διδακτορικό δίπλωμα (Δ.Δ.), στα επιστημονικά αντικείμενα :

1. Ιστορία της Γαλλικής Λογοτεχνίας
2. Γαλλικός Πολιτισμός
3. Θεωρία της Λογοτεχνίας
4. Θεωρία του Θεάτρου
5. Συγκριτική Γραμματολογία
6. Γαλλοφωνία.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται :

(Α) Για τον πρώτο κύκλο σπουδών που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης :

- Αίτηση υποψηφιότητας (δίνεται από τη Γραμματεία)
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να φαίνεται ο βαθμός πτυχίου
- Εργασίες ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα.

Β) Για τον δεύτερο κύκλο σπουδών που οδηγεί σε Διδακτορικό Δίπλωμα (σε τυχόν κενές θέσεις) :

- Αίτηση υποψηφιότητας (δίνεται από τη Γραμματεία)
- Αντίγραφο πτυχίου
- Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος
- Εργασίες ή πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα

Οι υποψήφιοι για τον Α΄ και τον Β΄Κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών (πλην των κατόχων Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του ισχύοντος Προγράμματος του Τμήματος) θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις για την πιστοποίηση της γνώσης της Ξένης Γλώσσας (Αγγλική ή Γερμανική ή Ιταλική ή Ισπανική). Η εξέταση συνίσταται σε μετάφραση κειμένων στα ελληνικά ή γαλλικά.

Η προφορική εξέταση (συνέντευξη) θα γίνει στη γαλλική γλώσσα για τους παραπάνω υποψηφίους.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου, Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης καθημερινά 12:00 – 13:00, από 1 – 15 Σεπτεμβρίου 2007. Για το Β΄κύκλο υποβάλλονται αιτήσεις και από 1 – 15 Μαρτίου 2008.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ίδια Γραμματεία (τηλ. 2310 99 5176, 77, 78).

Το Πρόγραμμα των Εξετάσεων θα ανακοινωθεί αργότερα.

Η απόφαση αυτή θα ισχύει με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει νεότερη ρύθμιση από αρμόδια αρχή.

Θεσσαλονίκη

Voir en ligne

FRL AUTH : http://www.frl.auth.gr/

L'auteur de cet article

Dimitra Angelopoulou –  Enseignante de FLE dans un centre de langues ...