Développer, faire développer, évaluer des compétences de communication en Fle

Nous contacter

Gallika.net

Boîte Postale 21514
GR-55236 Panorama
Grèce

info@gallika.net

Nous suivre

ΠΜΣ (Master) Pro-DiPlu-Poli

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Τ.Ε.Π.Α.Ε.)
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

« ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ »

Το Τ.Ε.Π.Α.Ε. προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών στο ελληνογαλλικό ΠΜΣ (Master) Pro-DiPlu-Poli. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ), που αναγνωρίζεται τόσο από την Γαλλία όσο και από την Ελλάδα, είναι μονοετούς διάρκειας και δεν έχει δίδακτρα. Τα μαθήματα του πρώτου εξαμήνου διεξάγονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ενώ του δευτέρου εξαμήνου διεξάγονται στη Γαλλία (τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής στην Γαλλία καλύπτονται εν μέρει μέσω των υποτροφιών ERASMUS). Η διδασκαλία γίνεται βασικά στη γαλλική γλώσσα και δευτερευόντως στην ελληνική.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τ.Ε.Π.Α.Ε. του Α.Π.Θ. ως και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους ισότιμους τίτλους Σπουδών. (Οι υποψήφιοι/ες εκτός Α.Π.Θ. μπορούν να καταθέσουν τον φάκελό τους και στο γαλλικό Πανεπιστήμιο ακολουθώντας τις προβλεπόμενες σε αυτό διαδικασίες (Βλέπε : http://www.univ-lemans.fr).

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι δεν παρέχεται αναστολή φοίτησης. Ακόμη, επειδή σύμφωνα με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. (ΦΕΚ. 1032/7-7-10) η διάρκεια του Μεταπτυχιακού λήγει το 2012, όλες οι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών (εξετάσεις, υποστήριξη διπλωματικής εργασίας κτλ.) θα πρέπει να έχουν περαιωθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Η τελική επιλογή των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή διδασκόντων στα τέλη Ιουνίου. H τελική ημερομηνία θα ανακοινωθεί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Κατά τη διαδικασία εισαγωγής κρίνονται τα εξής με τον αντίστοιχο βαθμό βαρύτητας :

Γνώση γαλλικών 20%
Επιστημονική κατάρτιση επί του θέματος 20%
Βαθμός πτυχίου 20%
Διπλωματική εργασία 10%
Παιδαγωγική εμπειρία 10%
Δημοσιεύσεις 5%
Γνώση άλλων γλωσσών 5%
Γνώση χειρισμού Η/Υ 5%
Επιστολή ενδιαφέροντος και 2 συστατικές επιστολές 5%
Σύνολο 100

Οι υποψήφιοι οφείλουν να αποστείλουν με συστημένη επιστολή ή να καταθέσουν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού της Παιδαγωγικής Σχολής του Τ.Ε.Π.Α.Ε. (Α.Π.Θ. Πύργος Παιδαγωγικής Σχολής, Τ.Ε.Π.Α.Ε., Θεσ/νίκη 54124) πλήρη φάκελο υποψηφιότητας έως τις 10 Ιουνίου 2011. Αν δεν υπάρχει αποδεικτικό επαρκούς γνώσης της γαλλικής, οφείλουν να δώσουν γραπτές εξετάσεις.

Τυπικά προσόντα υποψηφίων και διαδικασία εισαγωγής

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά :

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ του ΤΕΠΑΕ του ΑΠΘ τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

1) Αίτηση.

2) Αντίγραφο πτυχίου.

3) Βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.A.Τ.Α.Π για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής.

4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.

5) Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Delf B1). Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος υποχρεούται σε γραπτή εξέταση στη γαλλική γλώσσα, σε θέματα σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα.

6) Βιογραφικό σημείωμα (με 4 φωτογραφίες μικρού μεγέθους), το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα ή το επιστημονικό έργο του υποψηφίου.

7) Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

8) Δύο συστατικές επιστολές.

9) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό και Κανονισμό Σπουδών και αυτήν τη Προκήρυξη και ότι

α) έχουν τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσουν τη φοίτηση στο Πανεπιστημίου του Maine η οποία είναι υποχρεωτική και της οποίας αναλαμβάνουν το κόστος (με τις προβλεπόμενες διευκολύνσεις).

β) ότι θα συμμετέχουν στις πρωινές πρακτικές ασκήσεις των δύο εξαμήνων.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τ.Ε.Π.Α.Ε. (τηλ. 2310 995058, 59, 64) ή στην κ. Α. Μουμτζίδου (τηλ. 2310 995005, 6947 522 885) καθώς και στις ιστοσελίδες του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης : http://nrd02w3.nured.auth.gr

Ενδεικτική βιβλιογραφία

1. Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση : εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μία κοινωνία της ετερότητας
από Cummins, Jim, Gutenberg, 1999

2. Εισαγωγή στη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση
από Baker, Colin,Gutenberg, 2001

3. Διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της γλώσσας
από Χαραλαμπόπουλος, Αγαθοκλής Λ., Χατζησαββίδης, Σωφρόνης Α.
Κώδικας, 1997

4. Πολυγλωσσία και γλωσσική εκπαίδευση : μία κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση
από Κοιλιάρη, Αγγελική, Βάνιας, 2005

5. Διαπολιτισμική διδακτική : το νέο περιβάλλον, βασικές αρχές
από Νικολάου, Γιώργος, Ελληνικά Γράμματα, 2005

6. L’Eveil aux langues à l’école primaire : Evlang : bilan d’une innovation européenne, De boek, 2003 (Bιβλιοθήκη Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ.).

Υλικό για ερευνητές/υλικό για εκπαιδευτικούς

www.polydromo.gr

http://gerflint.forumpro.fr

http://www.greek-language.gr

Ο Διευθυντής του Ελληνογαλλικού Π.Μ.Σ.
« Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές » (Α.Π.Θ.)
Σωφρόνιος Χατζησαββίδης
Καθηγητής

Lien associé :
Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, http://nrd02w3.nured.auth.gr

Réagir