Κατακτήριες εξετάσεις 2007-2008

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Κατακτήριες εξετάσεις 2007-2008 - Image d'illustration

Κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. για το έτος 2007-2008

Οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (όλων των Τμημάτων), Τ.Ε.Ι. και Ανωτέρων Σχολών διετούς φοίτησης δύνανται να κατατάσσονται (απόφαση Γ.Σ. της 25-6-2007) μετά από κατατακτήριες εξετάσεις στο Α΄ εξάμηνο σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και φιλολογίας.

1. Το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών διετούς κύκλου σπουδών ορίζεται σε ποσοστό 2% του προβλεπομένου αριθμού εισακτέων , δηλαδή έξι (6) θέσεις.
2. Κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά κατατάσσονται σε ξεχωριστό ποσοστό 5% επί του αριθμού εισακτέων, δηλαδή δεκαέξι (16) θέσεις.
3. Οι πτυχιούχοι Ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών δεν μπορούν να κατατάσσονται στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, επειδή οι Σχολές αυτές δεν είναι αντίστοιχες ή συναφείς (Απόφαση Γ.Σ. της 25-6-2007).
4. Εάν υπάρξουν κενές θέσεις της κατηγορίας των πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., θα καλυφθούν από επιτυχόντες της κατηγορίας των πτυχιούχων Α.Ε.Ι.

Κατάταξη στο Α΄ εξάμηνο γίνεται μετά από εξέταση σε τρία μαθήματα, που είναι τα εξής :

1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη Γαλλική Γλώσσα Ι (Α΄ εξαμήνου)
2. Ιστορία του Γαλλικού Πολιτισμού : Γαλλική Επανάσταση (Α΄ εξαμήνου)
3. Εισαγωγή στη Γαλλική Λογοτεχνία – Γαλλική Λογοτεχνία του 19ου αιώνα : το λογοτεχνικό κίνημα του Ρομαντισμού (Α΄ εξαμήνου)

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων αναφέρεται στις επόμενες σελίδες. (Αναρτώνται στον Πίνακα Ανακοινώσεων)

Αιτήσεις υποβάλλονται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2007

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

- Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών (απαιτείται να αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμό πτυχίου)
- Εάν ο τίτλος σπουδών είναι Πανεπιστημίου του εξωτερικού είναι απαραίτητη η υποβολή της απόφασης ΔΟΑΤΑΠ για αναγνώριση του τίτλου.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν 1-20 Δεκεμβρίου 2007. (Θα εκδοθεί αναλυτική ανακοίνωση).

Από το Τμήμα

Voir en ligne

www.frl.uoa.gr : http://www.frl.uoa.gr

L'auteur de cet article

Dimitra Angelopoulou –  Enseignante de FLE dans un centre de langues ...